Najave i novosti

Šesti sastanak projektnih partnera

Šesti sastanak projektnih partnera održao se u Maloj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, 13. prosinca 2016. godine, na kojem su sudjelovali predstavnici partnera sve tri županije – Varaždinske kao vodećeg partnera, Koprivničko-križevačke i Međimurske županije te predstavnica Agencije za razvoj Varaždinske županije AZRA d.o.o. i ravnateljica ŽUC-a Međimurske županije.
 
Pozdravni govor održao je koordinator Međimurske županije, Darko Radanović u kome je svim sudionicima zahvalio na dosadašnjoj suradnji na Projektu razvoja IPP i IPT na području regije sjeverne Hrvatske.

Prema točkama predloženog Dnevnog reda, koordinator Varaždinske županije, Petra Martak izlaže o dosadašnjim aktivnostima u provedbi projekta, završnoj verziji Master plana i njegovim prilozima, javnoj raspravi za Studiju procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu - SPUO), i o planu aktivnosti za slijedeće razdoblje.

Provedene aktivnosti vezane su uz nacrt Master plana, isti je izrađen i zaprimljen od izvođača Mobilita Evolva d.o.o. Preostala je dostava završne verzije Master plana i njenog sažetka.

Vezano uz SPUO, Povjerenstvo za SPUO je pregledalo Master plan i SPUO te ustanovilo da je cjelovit i utemeljen. Javna rasprava o Master planu je otvorena do 01.01.2017. godine i do sada nije bilo primjedaba.

Predstavnici Varaždinske županije, kao vodećeg partnera, bili su na sastanku sa JASPERS-ima na kome se raspravljalo i detaljnije informiralo glede uvođenja pilot linija (probnih linija) integriranog prijevoza putnika.

Održan je i sastanak sa predstavnicima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu – Ministarstvo) zbog kratkog roka za analizu i doradu konačne verzije Master plana od strane partnera, zatraženo je i dogovoreno da se provedba projekta produlji do rujna 2017. godine. 

Petra Martak izlaže planirane aktivnosti, navodi da će se Dodatak ugovora sa Ministarstvom o produljenju provedbe projekta pripremiti od strane Ministarstva i biti potpisan do 31. prosinca 2016. godine. 

Daljnje planirane aktivnosti vezane su uz pripremu dokumentacije za posljednji Zahtjev za nadoknadom sredstava. U pripremnim radnjama za završnu konferenciju, koja će se održati 20. prosinca 2016. godine, potrebno je revidirati, pročistiti i dopuniti postojeće popise sudionika završne konferencija te dostaviti vodećem partneru koji će slati pozive za istu. Potrebno je obratiti pažnju na pozivanje budućih dionika; koji se bave prijevozom tereta, zbog sudjelovanja u budućem projektu koji će se odnositi na intermodalni prijevoz tereta – IPT. Na završnu konferenciju partneri samostalno pozivaju lokalne medije prema vlastitom izboru.

Sastanak je završen raspravom o nužnosti implementacije Master plana u sustav javnog prijevoza na području regije sjeverne Hrvatske – područje županija partnera u Projektu te zaključku kako je   prirodan nastavak Projekta integriranog prijevoza putnika je Projekt intermodalnog prijevoza tereta koji za cilj ima gospodarski razvoj spomenutog područja te da je potrebno u čim skorijem roku započeti sa pripremama za prijavu istog.


Ulaganje u budućnost

Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
/ Sadržaj ove publikacije je odgovornost Varaždinske županije.