Najave i novosti

Peti sastanak projektnih partnera

Peti sastanak projektnih partnera održao se u Županijskoj palači u Varaždinu, 13. listopada 2016. godine, na kojem su sudjelovali svi predstavnici partnera i pružatelj usluge Upravljanja projektom.
 
Prema točkama predloženog Dnevnog reda, koordinatorica Varaždinske županije, Petra Martak izlaže o dosadašnjim aktivnostima u provedbi projekta, kontroli izrade Master plana i o planu aktivnosti za slijedeće razdoblje.
Provedene aktivnosti vezane su uz produljenje provedbe projekta, SPUO-u te prijenosu Ugovora o javnim uslugama izrade Master plana za IPP.

Varaždinska županija, kao nositelj projekta, a sa odobrenjem partnera, je sa Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture (nadalje: MPPI) sklopila II. Dodatak o dodjeli bespovratnih sredstava. Navedenim dodatkom produljuje se razdoblje provedbe, financiranja i prihvatljivosti izdataka. Razdoblje provedbe i prihvatljivosti izdataka projekta je produljeno do 31.12.2016. Također, istim dodatkom, dodana je nova stavka troška, a odnosi se na izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana Projekta (nadalje: SPUO) čiji se iznos izrade prenosi iz prve stavke troška, tj. izrade Master plana za IPP.

Započeli smo sa provedbom SPUO-a, donijeli Odluku o započinjanju postupka te pozvali sve zainteresirane pravne, fizičke osobe te udruge i organizacije putem Javnog poziva za dostavu mišljenja o sadržaju SPUO-a Plana, a koji su nakon odabira izrađivača SPUO-a, istima i dostavljeni. Izrađena je dokumentacija za nadmetanje te je putem bagatelne nabave izabran izrađivač na temelju najniže cijene. Odabrani izrađivač je Ekonerg d.o.o. iz Zagreba. 
Izrađivaču SPUO-a su, nakon potpisivanja ugovora, dostavljena su prva dva izvješća Master plana te nakon toga zadnje pristiglo izvješće: Preliminarni nacrt Master plana zajedno sa Prometnim modelom i analizom postojećeg stanja. 

Izrađivač Master plana obavijestio nas je o podjeli firme Gekom d.o.o. prema kojoj se dio imovine Gekom d.o.o. prenosi na Mobilita Evolva d.o.o. koja postaje pravni slijednik u pogledu Ugovora o javnim uslugama izrade Master plana za integrirani prijevoz putnika (nadalje: Ugovor). Mobilita Evolva d.o.o. je od Gekom d.o.o. preuzela i cijelu gospodarsku cjelinu, organizaciju, stručnjake i opremu koja je i do sada izvršavala Ugovor. Zatraženo je da se zadovolje i dostave svi uvjeti koji su bili traženi i u osnovnom postupku javne nabave, što je i dostavljeno. Nakon dostave navedenog, uz Rješenje Trgovačkog suda o upisu Mobilite Evolve d.o.o. za odvajanje s preuzimanjem, potpisan je ugovor o prijenosu.

Na sastanku u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, sa bivšom voditeljicom projekta Petrom Grgasović, dogovoreno je da će kontrolu izrade Master plana vršiti samo ministarstvo u suradnji sa JASPERS timom.

Jedna od preostalih aktivnosti projekta, je uz završetak Master plana i SPUO-a, izrada materijala za završnu konferenciju te je dogovoreno da će koordinatori uskoro krenuti u kreiranje istih te aktivnosti vezane uz samu organizaciju konferencije.

Ulaganje u budućnost

Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
/ Sadržaj ove publikacije je odgovornost Varaždinske županije.